Workshops

Chris Grammer
Workshop 1
10:00 - 12:45 [VOLGEBOEKT]

Communiceren met de achterban

Ondernemingsraden worden professioneler. Dit is een positieve ontwikkeling. Je praat mee over vele onderwerpen. Voor collega’s, de achterban, kan dit als nadelig effect hebben dat de afstand tussen or en achterban groter wordt. Een proactief achterbanbeleid voeren en praktische tips van de trainer en deelnemers onderling om de relatie tussen or en achterban blijvend te verbeteren. Aan de orde komen o.a. schriftelijke berichtgeving en mondelinge communicatie van en naar de or.

Chris Grammer

Chris Grammer

Chris is een ervaren trainer en consultant op het gebied van organisatieontwikkeling en ondernemingsraden.

Workshop 2
10:00 - 12:45

Werkdruk en veerkracht: een belangrijke combinatieNIEUW!

Werkdruk lijkt in veel organisaties toe te nemen. Wat is je rol als ondernemingsraad om de organisatie werkdruk te laten verlagen? We bekijken welke concrete instrumenten er reeds bestaan voor ondernemingsraden om werkdruk aan te (laten) pakken. Daarnaast richten we ons op veerkracht. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers de komende jaren vaker een beroep zullen moeten doen op hun veerkracht door de vele veranderingen die op komst zijn op de arbeidsmarkt. Hoe kan je je veerkracht doen toenemen, ook voor de or-leden zelf? Hier gaan we praktisch mee aan de slag. Kortom: een combi van beleidshandvatten op het gebied van werkdruk en PSA (psychosociale arbeidsbelasting) en handvatten voor het vergroten van je eigen veerkracht.

Harry Hartmann

Harry Hartmann is ruim 15 jaar trainer adviseur in de medezeggenschap. Hij is allround trainer en zet zich graag in om de invloed van de ondernemingsraad op de overlegvergadering met de bestuurder te vergroten. Het werken met praktische vaardigheden staat bij hem hoog in het vaandel. Hij heeft verscheidene boeken over praktische vaardigheden voor de or geschreven, zoals "Psychologie voor ondernemingsraden", "Or & invloed" en "Or & achterban".

Workshop 3
10:00 - 12:45

Dynamische oordeelsvorming: een verdieping van het BOB-modelNIEUW!

Als or-lid ben je vast vertrouwd met het BOB-model: eerst Beeldvormen, dan Oordelen en tenslotte
Besluiten. In de praktijk blijkt vaak het oordeel vormen het moeilijkst. Hoe doe je dat? In deze workshop maak je kennis met een ander model: dynamische oordeelsvorming. Dit model gaat er
vanuit dat oordelen een dynamisch proces is, waarbij verschillende invalshoeken tegelijk worden gebruikt. Je maakt kennis met de methodiek, maar krijgt ook de gelegenheid ermee te oefenen. Ook
maak je kennis met verschillende besluitvormingsmodellen, zodat je de besluitvorming binnen je organisatie beter begrijpt, maar wellicht ook beter kunt beïnvloeden.

 

Hans Hautvast

Hans Hautvast is sociaal-bedrijfskundige en werkzaam als organisatieadviseur en opleider. Hij put uit ruim 25 jaar ervaring als docent, trainer, consultant, publicist, manager en bestuurder. Hij werkt vanuit de filosofie dat invloed het best gewaarborgd is vanuit een gezaghebbende positie. Gezag is steeds minder vanzelfsprekend en moet steeds opnieuw verdiend worden. Vanuit deze visie ondersteunt Hautvast directies, ondernemingsraden en andere belanghebbenden op het gebied van arbeidsverhoudingen, medezeggenschap en participatie.

Workshop 4
10:00 - 12:45

OR en organisatie(door)ontwikkeling

Nu de economische crisis achter ons ligt, staan bedrijven en instellingen voor nieuwe uitdagingen. Dóórontwikkelen houdt in dat keuzes worden gemaakt over de gewenste sturingsfilosofie, klantenrelatie, organisatiecultuur, professionaliteit en leiderschapsprincipe. De ondernemingsraad moet in staat zijn om niet alleen de juiste vragen te stellen, maar vooral om een eigen mening te ontwikkelen om daarmee ‘dóórontwikkel-plannen’ goed te beoordelen.

In deze workshop leer je heel concreet wat ‘dóórontwikkelen’ voor jouw eigen organisatie betekent. En daardoor ben je als or-lid in staat een volwaardige gesprekspartner van de bestuurder op dit terrein te zijn. Je weet ook hoe je de organisatieverandering het beste kunt uitvoeren én hoe je de achterban hierin betrekt!

 

Harry Leutscher

Harry is werkzaam als consultant, trainer en coach binnen verschillende branches. Zijn opdrachten bestaan onder andere uit: begeleiding bij fusie, reorganisaties en overname, bij invoering functiewaardering, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en samenstellen van sociale convenanten, training van ondernemingsraden en directie- en managementteams

Workshop 5
10:00 - 12:45

Oplossingsgericht adviseren, hoe ga je er als or mee aan de slag?NIEUW!

Vandaag de dag wordt steeds meer aandacht besteed aan oplossingsgericht adviseren. Andere woorden die hiermee geassocieerd worden zijn: resultaat- of doelgericht en succes- of opbrengstgericht werken. Een oplossingsgerichte benadering is fundamenteel anders dan de traditionele vormen van werken. Oplossingsgericht kenmerkt zich door zijn toekomstgerichtheid. Oplossingsgericht werken is niet het aanleren van slimme vraagtechnieken, maar het ontwikkelen van een mensgerichte attitude en een toekomstgerichte instelling. Maar wat is oplossingsgericht adviseren? Waar komt oplossingsgericht werken vandaan en welke ontwikkelingen zijn te verwachten? En voor de meesten wellicht het meest belangrijk…..wat kunnen wij er in de medezeggenschap mee?

Deze workshop beschrijft de essentie van oplossingsgericht adviseren en sluit af met een praktische vertaling naar het werkveld van de medezeggenschap.

Jasmin Vogeley

Jasmin is sinds 2000 actief als trainer, intervisor en trajectbegeleider in het Sociaal Domein waar persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van mensen uit diverse culturen centraal stond. De laatste jaren is zij steeds meer met medezeggenschapsvraagstukken van ondernemingsraden en cliëntenraden bezig geweest.

Rob Latten

Rob is als zelfstandig organisatieadviseur werkzaam. Hij begeleidt ondernemingsraden bij fusies, reorganisaties, verandertrajecten en samenwerkingsverbanden. In dit werk zijn lastige gesprekken en het verkrijgen van de juiste informatie dagelijkse thema’s.

Workshop 6
10:00 - 12:45

OR & strategische vraagstukken

In deze workshop onderzoeken we wat strategische vraagstukken zijn, waarom de or daar invloed op moet willen en hoe de or dat dan kan doen. De workshop begint met een korte inleiding over strategische, tactische en operationele vraagstukken en het verband daartussen. Aan de hand van een aantal concrete vraagstukken wordt onderzocht of deze vraagstukken strategisch zijn, en zo ja waarom dan. Tot slot wordt de manier besproken waarop de or invloed op strategische vraagstukken kan hebben, zodat de deelnemers dit in hun ondernemingsraad kunnen toepassen.

 

Marcel Reijen

Drs. Marcel Reijnen is beleids- en organisatiesocioloog en werkzaam als trainer en adviseur. In 2014 verscheen van hem het boek OR en strategische vraagstukken. De laatste 20 jaar heeft hij vooral ondernemingsraden getraind en geadviseerd en bedrijven ondersteund bij hun medezeggenschaps- en participatievraagstukken. Hij was verbonden aan diverse opleidings- en adviesbureaus. Sinds 2010 werkt hij als zelfstandig trainer, adviseur en coach vanuit zijn bureau DEPIJL medezeggenschap

Workshop 7
10:00 - 12:45

RI&E proactieve aanpak door de or en de consequenties voor de bevoegdheden van de or door de nieuwe Arbowet per 1 juli a.s.NIEUW!

Ieder bedrijf is volgens de Arbowet verplicht een risico inventarisatie en evaluatie (RIE) te hebben. De RI&E geeft inzicht in de gevaren en risico's die zich op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de onderneming kunnen voordoen. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de wijze waarop en door wie de RI&E wordt uitgevoerd. De praktijk leert dat de meerderheid van de or’s geen invloed heeft op de werkwijze bij de aanpak van de RI&E. Terwijl de voorbereiding juist van grote invloed is op de kwaliteit van RI&E.

In deze workshop krijg je handvatten aangereikt om proactief de voorbereiding van RI&E aan te pakken. Je vergroot daarmee de invloed van de or op de werkwijze en het beleid rond veilig en gezond werken in de organisatie. Vele praktijkvoorbeelden onderstrepen het belang van een proactieve aanpak van de RI&E.

Porto Franco

Porto werkt als veiligheidskundige en adviseur bij tri-plus. Hij begeleidt ruim 16 jaar bedrijven, overheiden ondernemingsraden met het verbeteren van arbeidsomstandigheden en medezeggenschap

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.